strona główna Urząd Miasta Lublin instrukcja obsługi BIP redakcja

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki (dowiedz się więcej).

Prezydent, zastępcy, pełnomocnicy
Prezydent Miasta Lublin
Zastępcy Prezydenta Miasta Lublin
Pełnomocnicy Prezydenta Miasta Lublin
Doradcy Prezydenta Miasta Lublin
Sekretarz Miasta Lublin
Skarbnik Miasta Lublin
Przyjęcia mieszkańców
Oświadczenia majątkowe
Ciała doradcze
Rady dzielnic
Struktura organizacyjna
Rada Miasta Lublin
Radni Rady Miasta Lublin
Kluby radnych RM Lublin
Komisje RM Lublin
Sesje RM Lublin
Plany pracy RM Lublin
Przyjęcia mieszkańców
Okręgi wyborcze
Młodzieżowa Rada Miasta Lublin
Archiwum RM Lublin
Wybory ławników sądowych
Urząd Miasta Lublin
Ogłoszenia
Zamówienia publiczne
Kontrole
Informacje o rejestrach, ewidencjach, archiwach
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Karty informacyjne UM
Dane demograficzne
Zgromadzenia publiczne
Elektroniczna Tablica Ogłoszeń
Prawo
Statut Miasta Lublin
Uchwały RM Lublin
Zarządzenia Prezydenta
Regulaminy
Akty prawa miejscowego
Inne
Wybory
Propozycje zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych
Finanse i majątek
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Budżet miasta
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta
Jawność finansów publicznych
Dług publiczny
Podatki i opłaty
Majątek Gminy
Wykaz jednostek objętych bilansem skonsolidowanym
Strategia i planowanie
Strategia rozwoju (plan działania)
Planowanie przestrzenne
Rewitalizacja
Ochrona środowiska
Ochrona przed hałasem
Dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie
Dostęp do informacji publicznej
Rejestr umów
Wnioski o udostępnienie informacji publicznej
Dostęp do informacji nieopublikowanej w BIP
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Inne
Jednostki organizacyjne Miasta Lublin
Instytucje kultury
Jednostki budżetowe opieki społecznej i pracy
Jednostki budżetowe porządku publicznego
Pozostałe jednostki budżetowe
Spółki
Szkoły, przedszkola i placówki oświatowe
Samorządowe zakłady budżetowe
Podmioty lecznicze
Żłobki

 

Urząd Miasta Lublin
Wydział Oświaty i Wychowania
OW-001
Karta informacyjna

Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych


Wymagane wnioski


- OW-001-01 - zgłoszenie do ewidencji,
- OW-001-02 - formularz RSPO,
- OW-001-03 - informacja o warunkach lokalowych.


Lista wniosków


OW-001-01  
OW-001-02  
OW-001-03  


Wymagane załączniki


- oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsca zamieszkania lub siedziby (w przypadku osoby prawnej - dokument poświadczający osobowość prawną, np. wypis z KRS, w przypadku osoby fizycznej - kserokopia dowodu osobistego),

- określenie odpowiednio typu i rodzaju szkoły lub placówki oraz daty rozpoczęcia jej funkcjonowania, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - nazw zawodów, w jakich szkoła będzie kształcić, zgodnych z nazwami zawodów występujących w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 24 ust. 1, lub klasyfikacji zawodów i specjalności ustalanej na potrzeby rynku pracy przez ministra właściwego do spraw pracy; [Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2094), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2014 r. poz. 1145 z późn. zm.)],

- wskazanie miejsca prowadzenia szkoły lub placówki oraz informację o warunkach lokalowych zapewniających:
a) możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
b) realizację innych zadań statutowych,
c) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu,
d) bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami (w tym dokument poświadczający prawo do lokalu, opinie właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej i państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie się mieścić szkoła lub placówka niepubliczna i najbliższym jego otoczeniu),
e) informacja o warunkach lokalowych (formularz OW-001-03),

- statut szkoły lub placówki,
Statut szkoły lub placówki powinien określać:
1) nazwę, typ szkoły lub cel placówki oraz ich zadania;
2) osobę prowadzącą szkołę lub placówkę;
3) organy szkoły lub placówki oraz zakres ich zadań;
4) organizację szkoły lub placówki;
5) prawa i obowiązki pracowników oraz uczniów szkoły lub placówki, w tym przypadki,
w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły lub placówki;
6) sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność szkoły lub placówki;
7) zasady przyjmowania uczniów do szkoły lub placówki - z tym że statut uwzględnia warunki, o których mowa w:
a) art. 20e ust. 2 - w przypadku gimnazjum, w tym dwujęzycznego, sportowego i mistrzostwa sportowego,
b) art. 20f ust. 1 i art. 20g ust. 1 - w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej, w tym dwujęzycznej, sportowej i mistrzostwa sportowego,
c) art. 20k ust. 1, 5 i 6 - w przypadku szkół dla dorosłych,

- w przypadku podjęcia przez osobę prawną lub fizyczną prowadzenia wychowania przedszkolnego w niepublicznych formach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy o systemie oświaty (punkty przedszkolne, zespoły wychowania przedszkolnego), wymaga uzyskania wpisu do ewidencji prowadzonej przez gminę właściwą ze względu na miejsce prowadzenia tych form. Przepisy art. 82-84 i 89a stosuje się odpowiednio, z tym że zgłoszenie do ewidencji zamiast statutu powinno zawierać projekt organizacji wychowania przedszkolnego, które ma być realizowane w danej formie),

- dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce,

- zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) w przypadku szkoły podstawowej oraz gimnazjum, a także w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności,

- dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (OW-001-02 - formularz RSPO).


Dokumenty do wglądu


Brak


Sposób i miejsce składania dokumentów


1. Osobiście:
Wydział Oświaty i Wychowania
ul. Narutowicza 37/39, pokój nr 17 (parter)
20-016 Lublin
tel. 81 466 3993
Godziny przyjęć interesantów:
- poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek od 7.30 do 15.30.

Biuro Obsługi Mieszkańców
ul. Wieniawska 14
20-071 Lublin
tel. 81 466 1000
Godziny przyjęć interesantów:
- poniedziałek, wtorek od 7.45 do 16.45,
- środa, czwartek, piątek od 7.45 do 15.15.

Biuro Obsługi Mieszkańców
ul. Filaretów 44
20-609 Lublin
tel. 81 466 1010
Godziny przyjęć interesantów:
- poniedziałek, wtorek od 7.45 do 16.45,
- środa, czwartek, piątek od 7.45 do 15.15.

Biuro Obsługi Mieszkańców
ul. Kleeberga 12a
20-243 Lublin
tel. 81 466 1070
Godziny przyjęć interesantów:
- poniedziałek, wtorek od 7.45 do 16.45,
- środa, czwartek, piątek od 7.45 do 15.15.

Biuro Obsługi Mieszkańców
ul. Szaserów 13-15
20-553 Lublin
tel. 81 466 1044
Godziny przyjęć interesantów:
- poniedziałek, wtorek od 7.45 do 16.45,
- środa, czwartek, piątek od 7.45 do 15.15.

Biuro Obsługi Mieszkańców
Plac Króla Władysława Łokietka 1
20-109 Lublin
tel. 81 466 1050
Godziny przyjęć interesantów:
- poniedziałek, wtorek od 7.45 do 16.45,
- środa, czwartek, piątek od 7.45 do 15.15.

Biuro Obsługi Mieszkańców
ul. Wojciecha Żywnego 8
20-856 Lublin
tel. 81 466 1081
Godziny przyjęć interesantów:
- poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek od 9.00 do 17.00.

Biuro Obsługi Mieszkańców
ul. Pocztowa 1
20-400 Lublin
tel. 81 466 1083
Godziny przyjęć interesantów:
- poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek od 9.00 do 17.00.

Biuro Obsługi Mieszkańców
ul. Władysława Jagiełły 10
20-290 Lublin
tel. 81 466 1084
Godziny przyjęć interesantów:
- poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek od 9.00 do 17.00.

2. Za pośrednictwem poczty:
Wydział Oświaty i Wychowania
ul. Narutowicza 37/39
20-016 Lublin


Wymagane opłaty


Wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych zwolnione z opłaty skarbowej, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. g ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.).


Sposób i miejsce odbioru dokumentów


1. Osobiście:
Wydział Oświaty i Wychowania
ul. Narutowicza 37/39, pokój nr 17 (parter)
20-016 Lublin
tel. 81 466 3993
Godziny przyjęć interesantów:
- poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek od 7.30 do 15.30.

2. Za pośrednictwem poczty za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.


Termin złożenia


Brak


Termin załatwienia sprawy


30 dni od złożenia zgłoszenia.


Tryb odwoławczy


Kurator Oświaty w Lublinie
ul. 3 Maja 6
20-950 Lublin

Kurator oświaty, w imieniu wojewody, wykonuje zadania i kompetencje w zakresie oświaty określone w ustawie i przepisach odrębnych na obszarze województwa, a w szczególności: wykonuje zadania organu wyższego stopnia w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego - w sprawach szkół publicznych, zakładanych i prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, oraz szkół i placówek niepublicznych.


Informacje dodatkowe


Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, które będą prowadziły działalność oświatową na terenie Miasta Lublin składa się w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin (ul. Narutowicza 37/39, 20-016 Lublin).

Zgłoszenia dokonuje osoba fizyczna lub osoba dysponująca pisemnym upoważnieniem organu zamierzającego prowadzić szkołę lub placówkę niepubliczną (osoby prawnej) do prowadzenia spraw związanych z organizacją i funkcjonowaniem szkoły lub placówki (art. 33 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.).

Na podstawie art. 84 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty statut szkoły lub placówki powinien zawierać informację o tym kto, kiedy i na jakiej podstawie prawnej nadał statut (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.). Niedopuszczalne są poprawki nanoszone na statut bez ich parafowania.

W przypadku wynajmowania pomieszczeń w szkołach publicznych, prowadzonych przez Miasto Lublin nie ma potrzeby przedkładania opinii dotyczących bezpieczeństwa i higieny. Jednak umowa najmu powinna określać sposób i formy korzystania z pomieszczeń szkolnych nie kolidujące z działalnością szkoły publicznej, zaś wysokość czynszu powinna być ustalona w sposób gwarantujący ekwiwalentność świadczeń.

Wpisana do ewidencji może być tylko pojedyncza szkoła lub placówka. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty nie przewiduje wpisania do ewidencji zespołów szkół lub zespołów placówek niepublicznych. Jako odrębne szkoły traktuje się także szkoły dla młodzieży i szkoły dla dorosłych. Obowiązuje procedura rejestracji określona w art. 82 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Dodatkowymi dokumentami, które należy przedstawić są: dokumenty potwierdzające zmianę sposobu użytkowania budynku (lub w przypadku budowy nowego budynku pozwolenie na użytkowanie) oraz zaświadczenie o niekaralności (w przypadku osoby fizycznej zamierzającej prowadzić przedszkole, szkołę dla dzieci i młodzieży).

Nadawanie uprawnień szkoły publicznej (decyzja) następuje na podstawie art. 82 ust. 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. W przypadku szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności wpis do ewidencji może nastąpić, jeżeli osoba prowadząca przedstawi pozytywną opinię kuratora oświaty, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodach, dla których zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 24 ust. 1, ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw zdrowia - także opinię tego ministra, o spełnieniu wymagań określonych w art. 7 ust. 3. Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Szkoła podstawowa i gimnazjum może być tylko szkołą publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej. Niepublicznej szkole podstawowej i gimnazjum założonym, zgodnie z art. 82 ust. 1-3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, przysługują uprawnienia szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności. W przypadku szkoły nieposiadającej uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności organ jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, na wniosek osoby prowadzącej szkołę niepubliczną nieposiadającą uprawnień szkoły publicznej nadaje tej szkole uprawnienia szkoły publicznej, jeżeli osoba ta przedstawi pozytywną opinię kuratora oświaty, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodach, dla których zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 24 ust. 1, ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw zdrowia - także opinię tego ministra, o spełnieniu wymagań określonych w art. 7 ust. 3. (art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty).


Czynności powiązane


Brak


Podstawa prawna


Art. 82 ust. 1, w zw. z art. 5 ust. 5 i 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.).


Data zatwierdzenia


25-08-2014


Wydrukuj pdfUkryj rejestr zmian
Nazwa informacji: Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych
Wprowadził do BIP: IT - Piasecka Anna - Administrator
Data udostępnienia w BIP: 2007-11-21
Wytworzył informację: Piasecka Anna
Ostatnio modyfikował: OM - Żak Andrzej
Data modyfikacji: 2017-03-22
Status: Informacja aktualna
Statystyki »  Szczegóły »
Designed by DUOGRAPH © 2007   CMS mPortal 2.10 © COIG-SOFTWARE sp. z o.o.