strona główna Urząd Miasta Lublin redakcja

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki (dowiedz się więcej).

 

Urząd Miasta Lublin
Wydział Oświaty i Wychowania
OW-001
Karta informacyjna

Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych


Wymagane wnioski


OW-001-01 - zgłoszenie do ewidencji.


Lista wniosków


OW-001-01  


Wymagane załączniki


- oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsca zamieszkania lub siedziby (w przypadku osoby prawnej - dokument poświadczający osobowość prawną, np. wypis z KRS),

- określenie odpowiednio typu i rodzaju szkoły lub placówki oraz daty rozpoczęcia jej funkcjonowania; w przypadku liceum profilowanego - profili kształcenia ogólnozawodowego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - nazw zawodów, w jakich szkoła będzie kształcić, zgodnych z nazwami zawodów występujących w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty lub klasyfikacji zawodów i specjalności ustalanej na potrzeby rynku pracy przez ministra właściwego do spraw pracy:
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 124, poz. 860),
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2004 r. Nr 265, poz. 2644 z późn. zm.),

- wskazanie miejsca prowadzenia szkoły lub placówki oraz informację o warunkach lokalowych zapewniających:
a) możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
b) realizację innych zadań statutowych,
c) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu,
d) bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy zgodnie z odrębnymi przepisami (w tym dokument poświadczający prawo do lokalu, opinie właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej i państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie się mieścić szkoła lub placówka publiczna i najbliższym jego otoczeniu),

- statut szkoły lub placówki,
Statut szkoły lub placówki powinien określać:
a) nazwę, typ szkoły lub cel placówki oraz ich zadania,
b) osobę prowadzącą szkołę lub placówkę,
c) organy szkoły lub placówki oraz zakres ich zadań,
d) organizację szkoły lub placówki,
e) prawa i obowiązki pracowników oraz uczniów szkoły lub placówki (w tym przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły lub placówki),
f) sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność szkoły lub placówki,
g) zasady przyjmowania uczniów do szkoły lub placówki,

- dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce,

- zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w przypadku szkoły podstawowej oraz gimnazjum, a także w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności.


Dokumenty do wglądu


Brak


Sposób i miejsce składania dokumentów


Wydział Oświaty i Wychowania
20-016 Lublin
ul. Narutowicza 37/39, pokój nr 102 (I piętro)
tel. 81 466 3967.
Godziny przyjęć interesantów:
- poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek od 7.30 do 15.30.


Wymagane opłaty


Brak


Sposób i miejsce odbioru dokumentów


- osobiście:
Wydział Oświaty i Wychowania
20-016 Lublin
ul. Narutowicza 37/39, pokój nr 102 (I piętro)
tel. 81 466 3967.
Godziny przyjęć interesantów:
- poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek od 7.30 do 15.30.

- za pośrednictwem poczty za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.


Termin złożenia


Brak


Termin załatwienia sprawy


30 dni od złożenia zgłoszenia.


Tryb odwoławczy


Kurator Oświaty w Lublinie
20-950 Lublin
ul. 3 Maja 6

Kurator oświaty, w imieniu wojewody, wykonuje zadania i kompetencje w zakresie oświaty określone w ustawie i przepisach odrębnych na obszarze województwa, a w szczególności - wykonuje zadania organu wyższego stopnia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego w sprawach szkół publicznych, zakładanych i prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne oraz szkół i placówek niepublicznych.


Informacje dodatkowe


Zgłoszenie do ewidencji składa się w Wydziale Oświaty i Wychowania właściwym ze względu na miejsce prowadzenia szkoły lub placówki (a nie ze względu na miejsce zamieszkania osoby prowadzącej).

Zgłoszenia dokonuje osoba fizyczna lub osoba dysponująca pisemnym upoważnieniem organu prowadzącego (osoby prawnej) do prowadzenia spraw związanych z organizacją i funkcjonowaniem szkoły lub placówki.

Na podstawie art. 84 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty statut szkoły lub placówki powinien zawierać informację o tym kto, kiedy i na jakiej podstawie prawnej nadał statut (tekst jednolity - Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). Niedopuszczalne są poprawki nanoszone na statut bez ich parafowania.

W przypadku wynajmowania pomieszczeń w szkołach publicznych nie ma potrzeby przedkładania opinii dotyczących bezpieczeństwa i higieny. Jednak umowa najmu powinna określać sposób i formy korzystania z pomieszczeń szkolnych nie kolidujące z działalnością szkoły publicznej i ustalenie wysokości czynszu w sposób gwarantujący ekwiwalentność świadczeń.

Wpisana do ewidencji może być tylko pojedyncza szkoła lub placówka. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty nie przewiduje wpisania do ewidencji zespołów szkół lub zespołów placówek niepublicznych. Filie szkoły traktuje się jako odrębne szkoły. Jako odrębne szkoły traktuje się także szkoły dla młodzieży i szkoły dla dorosłych. Obowiązuje procedura rejestracji określona w art. 82 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Dodatkowymi dokumentami, które należy przedstawić są dokumenty potwierdzający zmianę sposobu użytkowania budynku (lub w przypadku budowy nowego budynku pozwolenie na użytkowanie) oraz zaświadczenie o niekaralności (w przypadku osoby fizycznej zamierzającej prowadzić przedszkole, szkołę dla dzieci i młodzieży).

Nadawanie uprawnień szkoły publicznej (decyzja) następuje na podstawie art. 82 ust. 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. W przypadku szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej ubiegających się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności wpis do ewidencji może nastąpić, jeżeli osoba prowadząca przedstawi pozytywną opinię kuratora oświaty, a w przypadku szkoły medycznej - także opinię ministra właściwego do spraw zdrowia, o spełnianiu wymagań określonych w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty szkoła podstawowa i gimnazjum może być tylko szkołą publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej. Niepublicznej szkole podstawowej i gimnazjum założonym, zgodnie z art. 82 ust. 1-3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, przysługują uprawnienia szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności. W przypadku szkoły nieposiadającej uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności organ jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, na wniosek osoby prowadzącej szkołę niepubliczną nieposiadającą uprawnień szkoły publicznej, nadaje tej szkole uprawnienia szkoły publicznej, jeżeli osoba ta przedstawi pozytywną opinię kuratora oświaty, w przypadku szkół medycznych - także opinię ministra właściwego do spraw zdrowia, o spełnianiu przez szkołę warunków określonych w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty).


Czynności powiązane


Brak


Podstawa prawna


Art. 82 ust. 1 w zw. z art. 5 ust. 5 i 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity - Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).


Data zatwierdzenia


04-02-2008


Wydrukuj pdfUkryj rejestr zmian
Nazwa informacji: Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych
Wprowadził do BIP: IT - Piasecka Anna - Administrator
Data udostępnienia w BIP: 2007-11-21
Wytworzył informację: Piasecka Anna
Ostatnio modyfikował: OM - Żak Andrzej
Data modyfikacji: 2013-02-01
Status: Informacja aktualna
Statystyki »  Szczegóły »
Designed by DUOGRAPH © 2007   CMS mPortal 2.10 © COIG-SOFTWARE sp. z o.o.