strona główna Urząd Miasta Lublin redakcja

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki (dowiedz się więcej).

 

Urząd Miasta Lublin
Wydział Oświaty i Wychowania
OW-001
Karta informacyjna

Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych


Wymagane wnioski


- OW-001-01 - zgłoszenie do ewidencji,
- OW-001-02 - formularz RSPO,
- OW-001-03 - informacja o warunkach lokalowych.


Lista wniosków


OW-001-01  
OW-001-02  
OW-001-03  


Wymagane załączniki


- oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsca zamieszkania lub siedziby (w przypadku osoby prawnej - dokument poświadczający osobowość prawną, np. wypis z KRS, w przypadku osoby fizycznej - kserokopia dowodu osobistego),

- określenie odpowiednio typu i rodzaju szkoły lub placówki oraz daty rozpoczęcia jej funkcjonowania, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - nazw zawodów, w jakich szkoła będzie kształcić, zgodnych z nazwami zawodów występujących w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 24 ust. 1, lub klasyfikacji zawodów i specjalności ustalanej na potrzeby rynku pracy przez ministra właściwego do spraw pracy; [Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 7), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2014 r. poz. 760)],

- wskazanie miejsca prowadzenia szkoły lub placówki oraz informację o warunkach lokalowych zapewniających:
a) możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
b) realizację innych zadań statutowych,
c) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu,
d) bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami (w tym dokument poświadczający prawo do lokalu, opinie właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej i państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie się mieścić szkoła lub placówka publiczna i najbliższym jego otoczeniu),
e) informacja o warunkach lokalowych (formularz OW-001-03),

- statut szkoły lub placówki,
Statut szkoły lub placówki powinien określać:
1) nazwę, typ szkoły lub cel placówki oraz ich zadania;
2) osobę prowadzącą szkołę lub placówkę;
3) organy szkoły lub placówki oraz zakres ich zadań;
4) organizację szkoły lub placówki;
5) prawa i obowiązki pracowników oraz uczniów szkoły lub placówki, w tym przypadki,
w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły lub placówki;
6) sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność szkoły lub placówki;
7) zasady przyjmowania uczniów do szkoły lub placówki - z tym że statut uwzględnia warunki, o których mowa w:
a) art. 20e ust. 2 - w przypadku gimnazjum, w tym dwujęzycznego, sportowego i mistrzostwa sportowego,
b) art. 20f ust. 1 i art. 20g ust. 1 - w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej, w tym dwujęzycznej, sportowej i mistrzostwa sportowego,
c) art. 20k ust. 1, 5 i 6 - w przypadku szkół dla dorosłych,

- w przypadku podjęcia przez osobę prawną lub fizyczną prowadzenia wychowania przedszkolnego w niepublicznych formach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy o systemie oświaty (punkty przedszkolne, zespoły wychowania przedszkolnego), wymaga uzyskania wpisu do ewidencji prowadzonej przez gminę właściwą ze względu na miejsce prowadzenia tych form. Przepisy art. 82-84 i 89a stosuje się odpowiednio, z tym że zgłoszenie do ewidencji zamiast statutu powinno zawierać projekt organizacji wychowania przedszkolnego, które ma być realizowane w danej formie),

- dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce,

- zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) w przypadku szkoły podstawowej oraz gimnazjum, a także w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności,

- dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (OW-001-02 - formularz RSPO).


Dokumenty do wglądu


Brak


Sposób i miejsce składania dokumentów


1. Osobiście:
Wydział Oświaty i Wychowania
ul. Narutowicza 37/39, pokój nr 101 (I piętro)
20-016 Lublin
tel. 81 466 3993
Godziny przyjęć interesantów:
- poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek od 7.30 do 15.30.

lub w Biurze Obsługi Mieszkańców:
- ul. Wieniawska 1
20-071 Lublin
tel. 81 466 1002

- ul. Filaretów 44
20-609 Lublin
tel. 81 466 1010

- ul. Kleeberga 12a
20-243 Lublin
tel. 81 466 1070

- ul. Szaserów 13-15
20-553 Lublin
tel. 81 466 1044

- Plac Króla Władysława Łokietka 1
20-109 Lublin
tel. 81 466 1050

Godziny przyjęć interesantów:
- poniedziałek, wtorek od 7.45 do 16.45,
- środa, czwartek, piątek od 7.45 do 15.15.

2. Za pośrednictwem poczty:
Wydział Oświaty i Wychowania
ul. Narutowicza 37/39
20-016 Lublin


Wymagane opłaty


Wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych zwolnione z opłaty skarbowej, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. g ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.).


Sposób i miejsce odbioru dokumentów


1. Osobiście:
Wydział Oświaty i Wychowania
ul. Narutowicza 37/39, pokój nr 101 (I piętro)
20-016 Lublin
tel. 81 466 3993
Godziny przyjęć interesantów:
- poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek od 7.30 do 15.30.

2. Za pośrednictwem poczty za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.


Termin złożenia


Brak


Termin załatwienia sprawy


30 dni od złożenia zgłoszenia.


Tryb odwoławczy


Kurator Oświaty w Lublinie
ul. 3 Maja 6
20-950 Lublin

Kurator oświaty, w imieniu wojewody, wykonuje zadania i kompetencje w zakresie oświaty określone w ustawie i przepisach odrębnych na obszarze województwa, a w szczególności: wykonuje zadania organu wyższego stopnia w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego - w sprawach szkół publicznych, zakładanych i prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, oraz szkół i placówek niepublicznych.


Informacje dodatkowe


Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, które będą prowadziły działalność oświatową na terenie Miasta Lublin składa się w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin (ul. Narutowicza 37/39, 20-016 Lublin).

Zgłoszenia dokonuje osoba fizyczna lub osoba dysponująca pisemnym upoważnieniem organu zamierzającego prowadzić szkołę lub placówkę niepubliczną (osoby prawnej) do prowadzenia spraw związanych z organizacją i funkcjonowaniem szkoły lub placówki (art. 33 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.).

Na podstawie art. 84 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty statut szkoły lub placówki powinien zawierać informację o tym kto, kiedy i na jakiej podstawie prawnej nadał statut (tekst jednolity - Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). Niedopuszczalne są poprawki nanoszone na statut bez ich parafowania.

W przypadku wynajmowania pomieszczeń w szkołach publicznych, prowadzonych przez Miasto Lublin nie ma potrzeby przedkładania opinii dotyczących bezpieczeństwa i higieny. Jednak umowa najmu powinna określać sposób i formy korzystania z pomieszczeń szkolnych nie kolidujące z działalnością szkoły publicznej, zaś wysokość czynszu powinna być ustalona w sposób gwarantujący ekwiwalentność świadczeń.

Wpisana do ewidencji może być tylko pojedyncza szkoła lub placówka. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty nie przewiduje wpisania do ewidencji zespołów szkół lub zespołów placówek niepublicznych. Jako odrębne szkoły traktuje się także szkoły dla młodzieży i szkoły dla dorosłych. Obowiązuje procedura rejestracji określona w art. 82 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Dodatkowymi dokumentami, które należy przedstawić są: dokumenty potwierdzające zmianę sposobu użytkowania budynku (lub w przypadku budowy nowego budynku pozwolenie na użytkowanie) oraz zaświadczenie o niekaralności (w przypadku osoby fizycznej zamierzającej prowadzić przedszkole, szkołę dla dzieci i młodzieży).

Nadawanie uprawnień szkoły publicznej (decyzja) następuje na podstawie art. 82 ust. 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. W przypadku szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności wpis do ewidencji może nastąpić, jeżeli osoba prowadząca przedstawi pozytywną opinię kuratora oświaty, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodach, dla których zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 24 ust. 1, ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw zdrowia - także opinię tego ministra, o spełnieniu wymagań określonych w art. 7 ust. 3. Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Szkoła podstawowa i gimnazjum może być tylko szkołą publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej. Niepublicznej szkole podstawowej i gimnazjum założonym, zgodnie z art. 82 ust. 1-3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, przysługują uprawnienia szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności. W przypadku szkoły nieposiadającej uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności organ jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, na wniosek osoby prowadzącej szkołę niepubliczną nieposiadającą uprawnień szkoły publicznej nadaje tej szkole uprawnienia szkoły publicznej, jeżeli osoba ta przedstawi pozytywną opinię kuratora oświaty, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodach, dla których zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 24 ust. 1, ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw zdrowia - także opinię tego ministra, o spełnieniu wymagań określonych w art. 7 ust. 3. (art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty).


Czynności powiązane


Brak


Podstawa prawna


Art. 82 ust. 1, w zw. z art. 5 ust. 5 i 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity - Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).


Data zatwierdzenia


25-08-2014


Wydrukuj pdfUkryj rejestr zmian
Nazwa informacji: Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych
Wprowadził do BIP: IT - Piasecka Anna - Administrator
Data udostępnienia w BIP: 2007-11-21
Wytworzył informację: Piasecka Anna
Ostatnio modyfikował: OM - Żak Andrzej
Data modyfikacji: 2014-08-25
Status: Informacja aktualna
Statystyki »  Szczegóły »
Designed by DUOGRAPH © 2007   CMS mPortal 2.10 © COIG-SOFTWARE sp. z o.o.